Zamówienie na dostawę odczynników biochemicznych z dzierżawą analizatora oraz odczynników hematologicznych z dzierżawą analizatora dla Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaśle

Zamówienie na dostawę odczynników biochemicznych z dzierżawą analizatora oraz odczynników hematologicznych z dzierżawą analizatora dla Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaśle

Tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji treści złożonych ofert (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp)

Link do ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/5d283944-737f-41e8-9088-d9fa04fa8faf

Oferty należy składać do 16 sierpnia 2021 do godziny 12:00.