Polityka jakości

Jasło, 08.01.2018 r.

Polityka jakościowo-środowiskowa

Priorytetowym celem Samodzielnego Publicznego Miejsko – Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Jaśle jest stałe spełnianie wymagań Pacjentów poprzez osiągnięcie i utrzymanie wysokiego poziomu jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie: lekarza rodzinnego, pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej, położnej środowiskowo – rodzinnej i pielęgniarki w miejscu nauczania i wychowania; w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie pulmonologii dorosłych, pulmonologii dziecięcej, medycyny sportowej i alergologii; w rodzaju świadczeń stomatologicznych w zakresie stomatologii zachowawczej z endodoncją, protetyki i chirurgii stomatologicznej; w rodzaju rehabilitacji leczniczej w zakresie: lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej i fizjoterapii ambulatoryjnej, a także medycyny pracy oraz diagnostyki laboratoryjnej i pracowni ultrasonograficznej.

Naszym Pacjentom pragniemy zapewnić kompleksową jakość udzielanych świadczeń, opartą na połączeniu i umiejętnym wykorzystaniu profesjonalnej wiedzy medycznej popartej kierunkowym wykształceniem i doświadczeniem zatrudnionego u nas personelu medycznego.

Problematyka ochrony środowiska odgrywa istotną rolę w świadomości Dyrektora, dlatego też zajmuje ważne miejsce wśród zadań realizowanych przez Zakład i leży w kompetencjach osób w nim zatrudnionych.

Nasz cel realizujemy poprzez:
– indywidualne i rzetelne podejście do Pacjenta i zdobycie jego trwałego zaufania,
– dostarczanie usług zaspokajających w najszerszym stopniu potrzeby Pacjentów,
– ścisłą kontrolę procesu usług medycznych na każdym ich etapie, z wykorzystaniem nowoczesnych metod badań, pomiarów i przesyłania informacji,
– zakup nowych urządzeń do usług medycznych,
– systematyczne szkolenie personelu umożliwiające właściwe wykorzystanie nowoczesnego sprzętu,
– podnoszenie kwalifikacji zawodowych w celu zwiększenia jakości wykonywanej pracy,
– doskonalenie wszystkich procesów realizowanych w Naszym Zakładzie,
– określenie i nadzór nad ryzykami i szansami dla realizowanych procesów,
– uwzględnianie kontekstu Placówki przy planowaniu działań operacyjnych,
– ograniczanie stosowania, a gdzie można eliminowania substancji szkodliwych dla środowiska,
– stosowanie rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych umożliwiających ograniczanie uciążliwości procesów u źródła,
– prowadzenie racjonalnej i niestwarzającej zagrożenia dla środowiska gospodarki odpadami poprzez segregację, zabezpieczanie lub przekazywanie do recyklingu czy likwidacji,
– uwzględnianie zagadnień ochrony środowiska na każdym poziomie zarządzania oraz stałe podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników,
– zapewnienie by realizacja usług prowadzona była w warunkach przyjaznych środowisku i bezpiecznych dla człowieka,
– zmniejszanie emisji zanieczyszczeń,
– śledzenie i ocenianie oddziaływania Zakładu na środowisko oraz opracowanie planów poprawy ochrony środowiska, zapewnianie środków na ich realizację,
– spełnienie wymagań przepisów prawnych, regulacyjnych i innych dotyczących działalności Placówki oraz z zakresu ochrony środowiska.

Gwarancją osiągnięcia założonych celów jest świadomość Dyrektora oraz pracowników Zakładu o konieczności stałego doskonalenia wszystkich procesów ukierunkowanych na uzyskanie satysfakcji naszych Pacjentów, wynikającej z zaspokojenia ich potrzeb oraz skuteczne zarządzanie procesami w sposób umożliwiający ciągłe zmniejszanie niekorzystnych oddziaływań na środowisko zgodnie z zasadami ciągłego doskonalenia w każdym aspekcie funkcjonowania Zakładu, a także wymagań norm PN – EN ISO 9001: 2015 i PN – EN ISO 14001: 2015.
Tak opisaną i wdrożoną Politykę Jakościowo – Środowiskową Zakładu wraz z pracownikami będę promować i stosować z należytą starannością oraz będę dbać o jej aktualność.

Dyrektor
Robert Snoch