Zamówienie na dostawę odczynników biochemicznych z dzierżawą analizatora oraz odczynników hematologicznych z dzierżawą analizatora dla Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaśle

Zamówienie na dostawę odczynników biochemicznych z dzierżawą analizatora oraz odczynników hematologicznych z dzierżawą analizatora dla Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaśle

Tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji treści złożonych ofert (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp)

Link do ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/5d283944-737f-41e8-9088-d9fa04fa8faf

Oferty należy składać do 16 sierpnia 2021 do godziny 12:00.

Rehabilitacja postCovidowa w Bierówce

Informujemy, że Gabinet Rehabilitacji w Bierówce (tel. 13 442 8003) realizuje świadczenia w zakresie rehabilitacji po przebytej chorobie Covid-19.

Do programu rehabilitacji COVID-19 w gabinecie fizjoterapeutycznym kwalifikują się ozdrowieńcy, nie później niż do 6 miesięcy od zakończenia choroby. Chodzi np. o pacjentów z utrzymującą się dusznością, która poważnie utrudnia normalne funkcjonowanie.

Siłę duszności określa się na podstawie specjalnej skali mMRC (modified Medical Research Council). Wynik równy lub wyższy 1 powoduje, że pacjent może zostać skierowany na rehabilitacje.