Przetarg nieograniczony na remont obiektów SPMG ZOZ w Jaśle – zakres II

Ogłoszenie o przetargu nieograniczony na remont obiektów dla Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaśle obejmujący :
A. Wykonanie robót remontowo – budowlanych w budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Osobnicy wraz z ogrodzeniem przyległego terenu
B. Remont fundamentów z wykonaniem odprowadzenia wody deszczowej z rury spustowej przy gabinecie rehabilitacji SPMGZOZ w Osobnicy

Termin składania ofert:
5 kwietnia 2018 r. godz 09:00

Ogłoszenie o zamówieniu zakres II
SIWZ – zakres II
zał.nr 1 – WOZ Osobnica – projekt (zip)
zał. nr 2.1. – WOZ OSOBNICY – przedmiar
zał. nr 2.2. – GABINET REHABILITACJI OSOBNICA – przedmiar
zał. nr 3 – STWIOR zakres II
zał. nr 4 – wykluczenie z postępowania

zał. nr 5 – spełnienie warunków
zał. nr 6 – grupa kapitałowa
zał. nr 7 – formularz oferty
zał. nr 8 – wzór umowy

Zbiorcze zestawienie ofert – 5 kwietnia 2018 r
Zestawienie – zakres II (pdf)

Unieważnienie przetargu – 30 kwietnia 2018 r.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania zakres II (pdf)