Ogłoszenie o konkursie ofert na wykonywanie usług medycznych w zakresie wykonania protez

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w terminie do dnia 15.12.2020 r. do godziny 1200