Ogłoszenie o konkursie ofert na wykonywanie usług medycznych w zakresie chirurgii stomatologicznej

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w terminie do dnia 14 grudnia 2020 r. do godziny 1200